Realitná kancelária Relax Properties vždy postupuje podľa platných nariadení a zákonov, ako v EÚ, tak aj v danom štáte v ktorom je sprostredkovaný realitný obchod.

Pri kúpe nehnuteľnosti v Bulharsku sa stretnete s nasledovnými dokumentami:

1. Pred uzatvorením obchodu realitná kancelária pripraví Zmluvu o súčinnosti pri kúpe nehnuteľnosti, kde sa zaväzuje celý obchod riadne dokončiť v určitom stanovenom termíne a vyvíjať kroky k stanovenému procesu kúpy. V Zmluve sú náležitosti: údaje RK uvedené podľa obchodného registra, vaše údaje podľa platných dokladov, cena za nehnuteľnosť, provízia RK, suma vrátane Daní a poplatkov za notára a advokáta. Zhrniem, že v Zmluve je dôležité mať údaje RK, vaše údaje ako kupujúceho, za akú sumu kupujete nehnuteľnosť s akými predbežnými poplatkami a do akého časového termínu celý nákupný proces prebehne, popis nehnuteľnosti podľa toho ako je zapísaná v Katastri. Táto Zmluva vás chráni, pretože máte doklad, že prostriedky ktoré sme prijali na rezerváciu nehnuteľnosti budú v prípade nesplnenia podmienok respektíve sprostredkovania kúpy vám vrátené. Našou povinnosťou je zase odvádzať zo zisku dane.

Ďalej pri kúpe nehnuteľností vám realitná kancelária pripraví dokumenty, ktoré sú požadované podľa európskeho Zákona AML slúžiace proti praniu špinavých peňazí – Anti Money Laundering (AML).
Zo zákona AML vychádzajú nasledovné dokumenty, ktoré sú pripravené v bulharskom a lokálnom/domácom jazyku.

2. Osobné doklady (dokumenty KYC)
KYC znamená „Know Your Customer“ v preklade: „Poznaj svojho zákazníka“. Vo všeobecnosti ide o doklad totožnosti s fotografiou a doklad s adresou, kde tieto dva dokumenty sú základné, povinné dokumenty KYC, ktoré sa vyžadujú na zistenie totožnosti v čase realizácie platby, ktorá podlieha pravidlám v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (AML zákon). Postačuje Občiansky preukaz alebo Pas.

3. Tretí dokument je Vyhlásenie o pôvode finančných prostriedkov (podľa § 66 ods. 2 AML zákona).
Je potrebné vydokladovať pôvod finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľností odkiaľ pochádzajú, napríklad: zárobok, alebo výpis z účtu z banky kde sú financie uložené.

4. Vyhlásenie o štátnom občianstve a rodinnom stave podľa čl. 25, odst. 7
Štátna príslušnosť, stav či ste slobodný, ženatý alebo rozvedený. Prípadne zápisu vlastníckych práv iba na jedného z manželov – dokument o Bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM).

5. Vyhlásenie o politicky exponovanej osobe (podľa § 42 ods. 2)
Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Príklad: hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu a podobne.

V prípade, že zmluva bude podpísaná bez vašej osobnej prítomnosti, úrady majú právo si vyžiadať ďalšie dokumenty na účely overenia identifikácie, napríklad cestovný doklad – pas alebo Hypotekárnu Zmluvu. Overenie bližších dokladov nepodlieha zákonu GDPR pre Zákon AML. Vedzte, že všetky osoby podľa čl. 4 AML zákona (vrátane bánk, notárov, realitných kancelárií a mnohých ďalších) sú povinní identifikovať svojich klientov kontrolou ich úradných dokladov totožnosti a vyhotovením ich kópií (§ 53 ods. 1). Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa považuje za vec verejného záujmu a z tohto dôvodu nepodlieha GDPR.

6. Vydanie Notárskej zápisnice, ktorá nahrádza List vlastníctva
Notárska zápisnica sa považuje za právny dokument osvedčujúci vlastníctvo nehnuteľnosti. Vyhotovuje ho miestny notár za prítomnosti kupujúceho a predávajúceho, prípadne jeho zástupcu respektíve advokáta s udelenou Plnou mocou. Notár osvedčí listinu a zaeviduje ju v Registri a od tohto momentu prechádza vlastníctvo nehnuteľnosti na kupujúceho. Nehnuteľnosť môže okamžite využívať. Upozorňujeme, že vydanie Notárskej zápisnice je výlučne v bulharskom jazyku, pretože notár overuje dokumenty v lokálnom jazyku. Treba si uvedomiť, že ani u nás nie je List vlastníctva v inom než v lokálnom jazyku. Registrácia nehnuteľnosti na daňovom úrade je automatická pri prevode vlastníckych práv.
Vydanie Notárskej zápisnice trvá približne týždeň až dva týždne.

Realitná kancelária Relax Properties je povinná zabezpečiť vašu ochranu všetkých poskytnutých dokladov a osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;