V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection  Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných  údajov (ďalej len „Zákon“) 

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je: RELAX PROPERTIES, s.r.o. , IČO: 53784961, DIČ:  2121506464, so sídlom: Na vyhliadke 5, 900 31 Stupava, zapísaná v obchodnom  registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka: 152886/B. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Relax Properties, s.r.o., adresa: Na vyhliadke  5, 900 31 Stupava, e-mail: [email protected], telefónne číslo:  +421 911 819 152. 

Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

Rozsah a účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby  prevádzkovateľom 

uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluva o zastupovaní, Zmluva  o rezervácii nehnuteľnosti, Zmluva o poskytnutí súčinnosti pri kúpe nehnuteľnosti  (Sprostredkovateľská zmluva), Splnomocnenie, Dohody o zložení zálohy,  vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, Informácie, poučenia a  súhlasu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej  mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo  iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane  všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy  a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností,  vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy – právnym  základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1  písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy, 

vypracovanie Záznamu o obhliadke – právnym základom pre spracúvanie Vašich  osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j.  náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a  nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v  prípade, ak by ste ohľadom predaja, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali so  záujemcom bez našej účasti napriek tomu, že záujemca Vám bol predstavený našou  spoločnosťou,

spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné  portály v realitných CRM softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja,  resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú k  jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre  prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka  nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám – právnym základom na  spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b)  nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy, 

vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia  služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov  a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných  predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších  predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších  predpisov, 

evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok,  pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a  archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch  prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na  tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej  povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a  zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, 

reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie  informačných newsletterov o našich ponukách, produktoch a službách a aktuálnej  ponuke nehnuteľností a pod. – právnym základom na spracúvanie osobných údajov  na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej  osoby. Ďalej zasielanie noviniek, informačných článkov z realitného prostredia.  

Ďalej zbieranie dát a spracovanie údajov pre účely marketingu a marketingovej  kampane z: Google Analytics, Google Search Console, YouTube, Facebook, Instagram  a Facebook Pixels. Dáta budú využité len pre naše marketingové účely. 

Ako dlho uchovávame vaše údaje 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie  vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania 10  rokov od ich poskytnutia. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady  uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov od roku,  ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu 

uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše  osobné údaje vymazané. V prípade, že namietnete na spracovanie Vašich  osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov,  prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel ďalej uchovávať a spracovávať.  V takomto prípade nám to prosím oznámte na e-mail:  [email protected]  

S kým zdieľame vaše údaje 

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami  poskytované len potrebným spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom),  ktorými sú najmä záujemcovia o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností, audítori, právni  poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví, účtovní a  finanční sprostredkovatelia, realitní makléri, banky, poisťovne, osoby vykonávajúce  reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie a tiež  prevádzkovatelia internetových realitných portálov v realitných CRM softvéroch, a to  v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré  zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v  rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame  alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať  o takýchto informáciách mlčanlivosť. 

Aké práva máte nad svojimi údajmi 

Ako subjekt údajov máte podľa obecného nariadenia o ochrane osobných údajov  (GDPR) právo požadovať prístup k svojím osobným údajom (za podmienok čl. 15  GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo  čl. 17 GDPR); právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl.  18 GDPR); právo vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR),  hlavne proti spracovaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu;  právo na prenesiteľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR); právo kedykoľvek  odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalej máte právo podať sťažnosť na  Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené  Vaše právo na ochranu osobných údajov.

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;