Vybrali ste si požadovanú nehnuteľnosť, podpísali Zmluvu o budúcej Zmluve, chorvátsky „Predugovor“ alebo finálnu Kúpnu Zmluvu „Dogovor“? Máte všetku potrebnú dokumentáciu k danej nehnuteľnosti a teraz ste o krok bližšie k získaniu kľúčov od vašej novej nehnuteľnosti? Pokiaľ už riešite Intabulačnú doložku, chorvátsky „Tabularna isprava/izjava“, dostali ste sa na samotný koniec cesty ku kúpe vašej vysnívanej nehnuteľnosti.

Čo je Intabulačná doložka?

Kúpnou Zmluvou sa predávajúci zaväzuje predať kupujúcemu nehnuteľnosť a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci po obdržaní kúpnej ceny vydá kupujúcemu vyhlásenie, že súhlasí so zápisom vlastníckych práv kupujúceho vo vlastnom mene – tzv. Tabularna izjava (lat. Clausula Intabulandi). Ide o dokument, ktorým predávajúci udeľuje kupujúcemu súhlas na zápis vlastníckych práv do Katastra nehnuteľností. Intabulačná doložka je predmetom kúpnej zmluvy. Doklad môže byť umiestnený v samotnej Kúpnej Zmluve, alebo priložený ako samostatný dokument.

Na čo slúži Intabulačná doložka?

Kupujúcemu je touto doložkou umožnené zaregistrovať vlastníctvo po zaplatení kúpnej ceny, bez ďalších námietok a obmedzení, alebo bezpodmienečné, ak je registrácia povolená bez akéhokoľvek ďalšieho súhlasu. V oboch prípadoch musí byť vyhlásenie potvrdené príslušným orgánom, teda notárom, aby bolo platné. Samozrejme, ak je súčasťou kúpnej zmluvy, je platná, vzhľadom na to, že samotná Kúpna Zmluva už podlieha overeniu notárom.

Čo ak predávajúci vám nevydal Intabulačnú doložku?

Ak predávajúci odmietne vydať dokument „Tabularna izjava“ a všetky zmluvné záväzky zo strany kupujúceho sú splnené, kupujúci má právo bez nákladov ukončiť Kúpnu Zmluvu. Ďalšou možnosťou vydania dokumentu je súdna cesta. Kupujúci má právo požiadať o vydanie doložky, ktorý je potrebný na prevod vlastníckeho práva, a to žalobou. V prípade zániku právnickej osoby, prípadne úmrtia fyzickej osoby, kupujúci, ktorému nebola vydaná Intabulačná doložka má právo ju získať od právnych nástupcov alebo dedičov, prípadne súdnou cestou.

Slovo na záver

Intabulačná doložka patrí do rodiny knižných listín, čo znamená, že je podkladom pre povolenie zápisu do Pozemkovej knihy. Dokument musí obsahovať určité náležitosti, ktoré sú povinné a dané. Je dôležité si uvedomiť, že Pozemno-knižný súd (Zemljoknjižni sud) rozhoduje len na základe návrhov na zápis podľa Intabulačnej doložky bez ďalších vyjadrení, prerokovaní a vypočutia účastníkov.

Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku nie je jednoduchá, je dôležité pristupovať k rozhodnutiu a k celému procesu seriózne a zodpovedne a s overeným partnerom.

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;